ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ

ਸਮੱਗਰੀ

 1. ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ (EU ਤੋਂ ਬਾਹਰ)
 2. ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ (EU ਦੇ ਬਾਹਰ)
 3. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੋਟਿਸ
 4. ਈਯੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ
 5. EU ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ (ਈਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ)

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ: 25 ਮਈ, 2018ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਹੁੰਡੇਗੇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਐਲਐਲਸੀ ਡੀ / ਬੀ / ਇਕ ਹੁੰਡੇਸ਼ੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ( 'ਹੁੰਡੇਸ਼ੇਨ' , 'ਅਸੀਂ' ਜਾਂ 'ਸਾਨੂੰ' ) ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ( 'ਨੀਤੀ ਨੂੰ' ) ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ www.Hundeshgen.org ਵੈਬਸਾਈਟ ( 'ਸਾਈਟ' ), ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਡੇਸ਼ੇਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ. ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਡੇਸ਼ਾਗੇਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਈਟ ਲਈ ਸਾਡੀ informationਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹ ਅਤਿਰਿਕਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਖੁਲਾਸੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ. ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚੇ

ਇਹ ਸਾਈਟ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ .ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਡਾਕ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਾ), ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ IP ਐਡਰੈੱਸ, ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਡਿਵਾਈਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ) ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਵੈੱਬ ਸਫ਼ੇ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ 'ਤੇ). ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 'ਜਾਣਕਾਰੀ' . ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼, ਵੈਬ ਬੀਕਨਜ਼, ਪਿਕਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ.
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਡਾਕ ਪਤਾ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ.
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ, ਈਮੇਲਾਂ, ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ, ਵੌਇਸ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ, ਅਪਲੋਡ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਸਾਈਟ ਦੇ ਖੇਤਰ. ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ.
 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਸਵੀਪਸਟੇਕਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਸਮੇਤ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ).
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ).
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੇਜ ਵਿਯੂਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ.
ਤਕਨੀਕੀ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਵਾਈਸ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈੱਸ, ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾ settingsਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਪੇਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਗ.

ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਫੋਰਮਾਂ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਲੱਗ-ਇਨ, ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ('ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ') ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ. ਜਿਥੇ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ IP ਐਡਰੈਸ), ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ:

 • ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ.
 • ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਂ ਲੈਣਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਗਾਹਕੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ.
 • ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੋ.
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਸਵੀਪਸਟੇਕਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ, ਰੱਖੋ, ਨਿਜੀ ਬਣਾਓ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੋ.
 • ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ.
 • ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ.
 • ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ.
 • ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਚਾਓ, ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਰੋਕੋ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ.
 • ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਵੇ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ.
 • ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ.
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀ-ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ:

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.

ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ. ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਬਣਾਉਣਾ, ਰੱਖ ਰਖਾਵ, ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ; ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ; ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ.

ਨਵੀਂ ਮਾਲਕੀਅਤ. ਕਿਸੇ ਵਿਲੀਨ, ਵਿਵਾਦ, ਪੁਨਰਗਠਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ, ਭੰਗ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ, ਤਰਲਵਾਦ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਚ. ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ.

ਲਿੰਕਡ ਸਾਈਟਾਂ. ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਾਂ ਪਲੱਗ-ਇਨ ('ਪਲੱਗ-ਇਨ') ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟੰਬਲਰ, ਪਿਨਟੇਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਵਿਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪਲੱਗ-ਇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਲੱਗ-ਇਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਲੱਗ-ਇਨ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ.

ਸਹਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ. ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਸੁਧਾਰ, ਮਾਰਕੀਟ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ. ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਵੇਖੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਹੇਠਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਚੋਣਾਂ

ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਤਰੱਕੀ. ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਉਦਾ., ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਵੀਪਸਟੇਕਸ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਏਕੀਕਰਣ) ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਬਰਾਂਡਡ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼. ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਬ-ਪੇਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: (i) ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, (ii) ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, (iii) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, (iv) ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ isੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, (v) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਰ.

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ . ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰੋ' ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਐਪ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਸਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਵਿਗਿਆਪਨ ਚੋਣਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ' ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼, ਵੈਬ ਬੀਕਨਜ਼, ਪਿਕਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾsersਜ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ' ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕਟੌਪ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ 'ਤੇ ਰੁਚੀ-ਅਧਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ toਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ' ਤੇ ਜਾਓ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਡੀ.ਏ.ਏ. Beਨਲਾਈਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ . ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਵਿਚ ਰੁਚੀ-ਅਧਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਪਚੋਇਸ . ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ -ਪਟ-ਆਉਟ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਧਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਪਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ toੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰ. ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ 1798.83 ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ .

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ. ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ'ਟਰ ਤੇ 'ਕੂਕੀਜ਼' ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ experienceਨਲਾਈਨ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਕੂਕੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਬ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਬ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੂਕੀਜ਼ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨ, ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾingਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ).

ਅਸੀਂ ਪਿਕਸਲ ਜਾਂ 'ਵੈਬ ਬੀਕਨਜ਼' ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਵੈਬ ਬੀਕਨ ਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਮੇਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਬ ਬੀਕਨਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ 'ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਟਸ' ('SDKs') ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਸ ਡੀ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾ orਜ਼ਰ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਕੁਝ ਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਸਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਸਾਂਭਣ, ਨਿਜੀਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, (ii) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ, (iii) ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ, (iv) ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਡੇਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, (v) ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ (vi) ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਾਂ ਮਾਰਕੇਟ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. , ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ.

ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੂਕੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡੂ ਨਟ ਟਰੈਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼
ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ) ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:

ਕੂਕੀ ਸਰੋਤ: Hundeshgen.org

 • ਉਦੇਸ਼:
  • ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਕੀ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ
 • ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀ (ਬਰਾ browserਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼

ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੇਖਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏਗੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਡੀ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:

ਕੂਕੀ ਸਰੋਤ: ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

 • ਉਦੇਸ਼:
  • ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੂਕੀਜ਼ ਅਗਿਆਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ' ​​ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ.
 • ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:
  • ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
  • ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
  • ਨਿਰੰਤਰ ਕੂਕੀਜ਼.

ਕੂਕੀ ਸਰੋਤ: ਮਾouseਸਫਲੋ

 • ਉਦੇਸ਼:
  • ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾ Mਸਫਲੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪੇਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਗਿਆਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:
  • ਮਾouseਸਫਲੋ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: http://mouseflow.com/privacy/
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ -ਪਟ-ਆਉਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ https://mouseflow.com/opt-out 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
  • ਨਿਰੰਤਰ ਕੂਕੀਜ਼.
ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕੂਕੀਜ਼

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੀਡੀਓ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਜ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:

ਕੂਕੀ ਸਰੋਤ: ਗੂਗਲ ਅਜੈਕਸ ਸਰਚ

 • ਉਦੇਸ਼:
  • ਇਹ ਕੂਕੀ ਟਾਈਪਹੈੱਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਇਹ ਕੀਵਰਡਸ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:
  • ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀ (ਬਰਾ browserਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੂਕੀਜ਼

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੂਕੀਜ਼ (ਜਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ) ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾingਜ਼ਿੰਗ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ relevantੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਹੀ properlyੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:

ਕੂਕੀ ਸਰੋਤ: ਡਬਲ ਕਲਿਕ

 • ਉਦੇਸ਼:
  • ਡਬਲ ਕਲਿਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਆਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ.
 • ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:
  • ਡਬਲ ਕਲਿਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://polferences.google.com/privacy?hl=en
  • ਤੁਸੀਂ https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
  • ਨਿਰੰਤਰ ਕੂਕੀਜ਼.

ਕੂਕੀ ਸਰੋਤ: ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਿਕਸਲ

 • ਉਦੇਸ਼:
  • ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ,ੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗ ਵਜੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਅਗਿਆਤ ਰਿਹਾ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:
  • ਫੇਸਬੁੱਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: https://www.facebook.com/about/privacy/
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ -ਪਟ-ਆਉਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
  • ਨਿਰੰਤਰ ਕੂਕੀਜ਼.

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਸ਼ੇਅਰ' ਬਟਨ ਜਾਂ ਏਮਬੇਡਡ ਆਡੀਓ / ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਅਰ. ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੋਵੇਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੁਕੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ:

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ

ਉਸ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਈਟ ਤੋਂ collectedਨਲਾਈਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ . ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ. ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪੀਆਂ ਕੈਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਕੀਤੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੇਖਣਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰੋ' ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਚਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਤਸਦੀਕ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ.

ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ

ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ technicalੁਕਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ), ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਚਿੰਤਾ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੰਡੇਸ਼ਾਗੇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਐਲਐਲਸੀ., ਅਟੈਨ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸੈਂਟਰ, ਰੈੱਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੈਸਟ, 750 ਐਨ. ਸੈਨ ਵਿਸੇੰਟ ਬਲਵੀਡ, 9 ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ, ਈਸਟ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. , CA, 90069, USA ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ . ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ mannerੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. Und ਹੁੰਡੇਗੇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਐਲ.ਐਲ.ਸੀ. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ. Purpleclover and Purpleclover.com Hundeshgen ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, LLC ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਨੋਟਿਸ

ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 1 ਜਨਵਰੀ, 2020

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਗੁਪਤ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (' ਉਪਭੋਗਤਾ 'ਜਾਂ' ਤੁਸੀਂ '), ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ 2018 ('ਸੀਸੀਪੀਏ') ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਸੀਸੀਪੀਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣ ('ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ') ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬੰਧਿਤ, ਵਰਣਨ, ਹਵਾਲਿਆਂ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ (12) ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ:

 • ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੈਟਵਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾingਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ)
 • ਭੂਗੋਲਿਕ ਡੇਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ)

ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ:

 • ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ.
 • ਡੀ-ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ.
 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
  • ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ 1996 (ਐੱਚਆਈਪੀਏਏ) ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਟ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ.) ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਡੇਟਾ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ;
  • ਕੁਝ ਖਾਸ ਸੈਕਟਰ-ਸੰਬੰਧੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਅਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਕਟ (ਐਫਆਰਸੀਏ), ਗ੍ਰਾਮ-ਲੀਚ-ਬਲਿਲੀ ਐਕਟ (ਜੀਐਲਬੀਏ) ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਐਕਟ (ਐਫਆਈਪੀਏ), ਅਤੇ 1994 ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ adsਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਕਰਣ, ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਵਾਈਸ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਆਈਪੀ ਐਡਰੈੱਸ, ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾ settingsਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. , ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੇ ਗਏ ਵੈੱਬਪੇਜਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ) ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ' ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਰ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ (ਈਯੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੇਰੇ relevantੁਕਵੇਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ optਪਟ-ਆਉਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੂਕੀ-ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ toਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਰਾ browserਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ (EU ਦੇ ਬਾਹਰ) ਉਪਰ.

ਤੁਸੀਂ ਕਮਿ ofਨਿਟੀ, ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਲੱਗ-ਇਨਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ('ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ') ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ. ਜਿਥੇ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.

ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ.
 • ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੋ.
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਸਵੀਪਸਟੇਕਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋ, ਰੱਖੋ, ਨਿਜੀ ਬਣਾਓ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰੋ.
 • ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਓ.
 • ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ.
 • ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ.
 • ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਚਾਓ, ਪਛਾਣੋ ਅਤੇ ਰੋਕੋ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ.
 • ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ.
 • ਇਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਸੀਪੀਏ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ.
ਸਾਧਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ, ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ onlineਨਲਾਈਨ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਪੂਰਤੀਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਭਾਈਵਾਲ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ (12) ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ:

 • ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨੈਟਵਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾingਜ਼ਿੰਗ ਇਤਿਹਾਸ)

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ.
 • ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ.
 • ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ (12) ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹੈ. ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ toਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ.

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ

ਸੀਸੀਪੀਏ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ (ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਸੀਪੀਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.

ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ:

 • ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖਾਸ ਟੁਕੜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ).
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ.
 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ.
 • ਉਸ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼.
 • ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੇਚ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
  • ਵਿਕਰੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ; ਅਤੇ
  • ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੁਲਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ.

ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਈਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ, ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ (ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ), ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਐਕਸੈਸ, ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ, ਅਤੇ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪਹੁੰਚ, ਡੇਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ:

 • ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ: 1-866-522-5025
 • ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਗੋਪਨੀਯਤਾ

ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:

 • ਇੱਕ ਵੈਧ ਈਮੇਲ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਪਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ.
 • ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ understandੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ.

ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ

ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (90 ਦਿਨ ਤਕ), ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਵਧੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਮੇਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੋ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਡਾਟਾ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ.

ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੋਮਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ.

ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਹੰਡੇਸ਼ਾਗੇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਐਲਐਲਸੀ., ਐਟ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈਂਟਰ, ਰੈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੈਸਟ, 750 ਐੱਨ. ਸੈਨ ਵਿਸੇਂਟ ਬਲਵਡ, 9 ਵੀਂ ਫਲੋਰ, ਈਸਟ ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਸੀਏ, 90069, ਯੂਐਸਏ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜਾਂ 1-866-522-5025 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ.

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ

ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਰੀਖ: 25 ਮਈ, 2018

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਹੁੰਡੇਗੇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਐਲਐਲਸੀ ਡੀ / ਬੀ / ਇੱਕ ਹੰਡੇਸ਼ਾਗੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ('ਹੁੰਡੇਸ਼ੇਨ', 'ਅਸੀਂ', 'ਸਾਨੂੰ', ਜਾਂ 'ਸਾਡੇ') ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ), ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਹ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ('ਨੀਤੀ') ਦੇ ਲਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ www.Hundeshgen.org ਵੈਬਸਾਈਟ ('ਸਾਈਟ'), ਜਿਸਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਹੁੰਡੇਗੇਸਨ ਦੁਆਰਾ. ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਇਕ ਡਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਡੇਗੇਜਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਨੀਤੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਲਈ informationਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ. ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ.

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਡ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਮਿਆਰ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਡਗੇਗੇਨ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਜਨਰਲ ਡੈਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਜੀਡੀਪੀਆਰ).

ਹੁੰਡੇਗੇਨ ਈਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸੰਸਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ.

ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ<

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਬੱਚੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਹਿਤ

ਇਹ ਸਾਈਟ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 'ਜਾਣਕਾਰੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੋ. ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਡਾਕ ਪਤਾ, ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ.
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ, ਈਮੇਲਾਂ, ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ, ਵੌਇਸ ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ, ਅਪਲੋਡ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਸਾਈਟ ਦੇ ਖੇਤਰ. ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ.
 • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਸਵੀਪਸਟੇਕਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਸਮੇਤ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ).
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ).
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਵੇਖਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੇਜ ਵਿਯੂਜ਼, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ.

ਤਕਨੀਕੀ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਵਾਈਸ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਆਈ ਪੀ ਐਡਰੈੱਸ, ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾ settingsਜ਼ਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਪੇਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਣ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਿੱਥੇ appropriateੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਵੇਖੋ.

ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਫੋਰਮਾਂ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਲੱਗ-ਇਨ, ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ('ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ') ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਜ਼, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ.

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ IP ਐਡਰੈਸ) ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿੱਥੇ appropriateੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ.

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਾਇਜ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਧਾਰਾਂ' ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਈਯੂ ਜਨਰਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਜੀਡੀਪੀਆਰ) ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ.

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਡੇਸ਼ੇਗਨ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਚੀਆਂ: ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ: ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਜੀ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਚਾਅ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ: ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ EU ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਸਹਿਮਤੀ: ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ

ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ:

 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:
  • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਨਿਜੀ ਬਣਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (i) ਸਮਗਰੀ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ii) ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਗਾਹਕੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, (iii) ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ (iv) ਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸਵੀਪਸਟੇਕਸ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ.
 • ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੈਦਾਨ:
  • ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ (ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ)
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਚੀ (ਜਿੱਥੇ appropriateੁਕਵੇਂ ਹੋਣ)
  • ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ; ਵਧ ਰਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ; ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ; ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ.

 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:
  • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (i) ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, (ii) ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, (iii) ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, (iv) ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਥੀ, ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਪੱਖ, ਜਾਂ (v) ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 • ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੈਦਾਨ:
  • ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ (ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ)
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਚੀ (ਜਿੱਥੇ appropriateੁਕਵੇਂ ਹੋਣ)
  • ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:
  • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ (i) ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਸਵੀਪਸਟੈਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, (ii) ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਜਾਂ (iii) ) ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ.
 • ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੈਦਾਨ:
  • ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ (ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ)
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਚੀ (ਜਿੱਥੇ appropriateੁਕਵੇਂ ਹੋਣ)
  • ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ; ਵਧ ਰਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ; ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੁਧਾਰ, ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ; ਕੁਲ ਅੰਕੜੇ.

ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ.

 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:
  • ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (i) ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਨਿਜੀਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, (ii) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ. , (iii) ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ, (iv) ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਡੇਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ (iv) ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ.
 • ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੈਦਾਨ:
  • ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਜਾਇਜ਼ ਰੁਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ (ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ)
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਚੀ (ਜਿੱਥੇ appropriateੁਕਵੇਂ ਹੋਣ)
  • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਭਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕੀਏ.

ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ.

 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:
  • ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡੇਟਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੈਦਾਨ:
  • ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ)
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਚੀ (ਜਿੱਥੇ appropriateੁਕਵੇਂ ਹੋਣ)
  • ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਭਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ .ਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ.

 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:
  • ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਹੋਰ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੁੰਡੇਗੇਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੈਦਾਨ:
  • ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ
 • ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਚੀ (ਜਿੱਥੇ appropriateੁਕਵੇਂ ਹੋਣ)
  • ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ.
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਹੁੰਡੇਗੇਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀ-ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਈਈਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ.

ਈਈਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਈਏ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਨੂੰਨ ਹੰਡੇਸ਼ਾਗੇਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ . ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸਮਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਮੇਤ: ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਰੱਖ ਰਖਾਵ, ਹੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ; ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ); ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ; ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ; ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ.

ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ. ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, ਖੋਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ. ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ.

ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਤਰੱਕੀ . ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਉਦਾ., ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਵੀਪਸਟੇਕਸ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਏਕੀਕਰਣ) ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਬਰਾਂਡਡ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ.

ਲਿੰਕਡ ਸਾਈਟਾਂ . ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਾਂ ਪਲੱਗ-ਇਨ ('ਪਲੱਗ-ਇਨ') ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਪਿਨਟੇਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਪਲੱਗ-ਇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਲੱਗ-ਇਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਪਲੱਗ-ਇਨ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪਲੱਗ-ਇਨ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ . ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਬ-ਪੇਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ. ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ: (i) ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, (ii) ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, (iii) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਰਤੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, (iv) ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ isੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, (v) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਰ.

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ.

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ . ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰੋ' ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਾਂ ਐਪ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਸਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਵਿਗਿਆਪਨ ਚੋਣਾਂ . ਅਸੀਂ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਸਾਈਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼, ਵੈਬ ਬੀਕਨਜ਼, ਪਿਕਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾsersਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਧਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰਾsersਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਆਜ ਅਧਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ 'ਤੇ ਰੁਚੀ-ਅਧਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱ outਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ Chਨਲਾਈਨ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਈ.ਡੀ.ਏ.ਏ. Beਨਲਾਈਨ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹਿਲ . ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ optਪਟ-ਆਉਟ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਅਧਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ toੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਵਾਈਸ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਨ-ਐਪ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ. ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਨ-ਐਪ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ . ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਨੂੰ 'ਕੂਕੀਜ਼' ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ throughਨਲਾਈਨ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਕੂਕੀਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਡਾedਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੈਬ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਵੈਬ ਪੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਬ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕੂਕੀਜ਼ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨ, ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾingਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾ browserਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਉਦਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ).

ਅਸੀਂ ਪਿਕਸਲ ਜਾਂ 'ਵੈਬ ਬੀਕਨਜ਼' ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਵੈਬ ਬੀਕਨਜ਼ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਇਟਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਮੇਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ. ਅਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਬ ਬੀਕਨਜ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ 'ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਟਸ' ('SDKs') ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਸ ਡੀ ਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ.

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਸਾਂਭਣ, ਨਿਜੀਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, (ii) ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ, (iii) ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ, (iv) ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚਾ ਡੇਟਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, (v) ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਵਾਈਸਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਅਤੇ (vi) ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਾਂ ਮਾਰਕੇਟ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਦੀਆਂ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਡੂ ਨਟ ਟਰੈਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਨਕ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ.

ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਕੀਜ਼

ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ) ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ. ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:

ਕੂਕੀ ਸਰੋਤ: Hundeshgen.org

 • ਉਦੇਸ਼:
  • ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਕੀ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ
 • ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:
  • ਸੈਸ਼ਨ ਕੂਕੀ (ਬਰਾ browserਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੂਕੀਜ਼

ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਲੇਖਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਏਗੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮੁੱਚੇ ਅਤੇ ਡੀ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:

ਕੂਕੀ ਸਰੋਤ: ਗੂਗਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

 • ਉਦੇਸ਼:
  • ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੂਕੀਜ਼ ਅਗਿਆਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਨਿਆਂ' ​​ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ.
 • ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਕੂਕੀ ਸਰੋਤ: ਮਾouseਸਫਲੋ

 • ਉਦੇਸ਼:
  • ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾ Mਸਫਲੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਪੇਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਗਿਆਤ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:
  • ਮਾouseਸਫਲੋ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: http://mouseflow.com/privacy/
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ -ਪਟ-ਆਉਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ https://mouseflow.com/opt-out 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
  • ਨਿਰੰਤਰ ਕੂਕੀਜ਼.

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਕੂਕੀਜ਼

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੀਡੀਓ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਜ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਿੰਗ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:

ਕੂਕੀ ਸਰੋਤ: ਗੂਗਲ ਅਜੈਕਸ ਸਰਚ

 • ਉਦੇਸ਼:
  • ਇਹ ਕੂਕੀ ਟਾਈਪਹੈੱਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਇਹ ਕੀਵਰਡਸ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:
  • ਸੈਸ਼ਨ ਕੁਕੀ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੂਕੀਜ਼

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੂਕੀਜ਼ (ਜਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ) ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾingਜ਼ਿੰਗ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ relevantੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਕੂਕੀਜ਼ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਹੀ .ੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਰ ਤੇ ਈਯੂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ:

ਕੁਕੀ ਸਰੋਤ: ਡਬਲ ਕਲਿਕ:

 • ਉਦੇਸ਼:
  • ਡਬਲ ਕਲਿਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਆਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ.
 • ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:
  • ਡਬਲ ਕਲਿਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://policies.google.com/privacy?hl=en
  • ਤੁਸੀਂ https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
  • ਨਿਰੰਤਰ ਕੂਕੀਜ਼.

ਕੂਕੀ ਸਰੋਤ: ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਿਕਸਲ

 • ਉਦੇਸ਼:
  • ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ,ੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗ ਵਜੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਿਕਸਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਅਗਿਆਤ ਰਿਹਾ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:
  • ਫੇਸਬੁੱਕ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: https://www.facebook.com/about/privacy/
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ -ਪਟ-ਆਉਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
  • ਨਿਰੰਤਰ ਕੂਕੀਜ਼.

ਲਿੰਕਡ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੂਕੀਜ਼

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਸ਼ੇਅਰ' ਬਟਨ ਜਾਂ ਏਮਬੇਡਡ ਆਡੀਓ / ਵੀਡਿਓ ਪਲੇਅਰਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਬਦਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ) ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਇਟਾਂ' ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੁਕੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ:

ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਕੁਕੀ ਨੀਤੀ: https://www.facebook.com/policies/cookies/

ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਕੁਕੀ ਨੀਤੀ: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

ਪਿੰਟਟੇਸਟ ਦੀ ਕੁਕੀ ਨੀਤੀ: https://policy.pinterest.com/en/cookies

ਯੂਟਿ'sਬ ਦੀ ਕੁਕੀ ਨੀਤੀ: https://policies.google.com/technologies/cookies

ਸਾਉਂਡ ਕਲਾਉਡ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ: https://soundcloud.com/pages/cookies

ਗੂਗਲ ਪਲੱਸ ਕੂਕੀ ਨੀਤੀ: https://policies.google.com/technologies/cookies

ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮੰਗਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ EU ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ.

ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜਨਹਿੱਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ) ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ) ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ.

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿ newsletਜ਼ਲੈਟਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਈਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰੋ' ਲਿੰਕਾਂ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਕੇ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਚਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਤਸਦੀਕ, ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ.

ਡਾਟੇ ਦਾ ਰੇਟ

ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਧਾਰਣਾ ਅਵਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਓਨਾ ਚਿਰ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦੇਸ਼. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ.

ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ technicalੁਕਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਇਹ ਸੁੱਰਖਿਆਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਫਾਰਮੈਟ, ਸਥਾਨ, ਮਾਤਰਾ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ, relevantੁਕਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈ ਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ infrastructureਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ reasonableੁਕਵੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ.

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ), ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ.

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਚਿੰਤਾ . ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੰਡੇਸ਼ਾਗੇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਐਲਐਲਸੀ., ਅਟੈਨ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈਂਟਰ, ਰੈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੈਸਟ, 750 ਐੱਨ. ਸੈਨ ਵਿਸੇੰਟ ਬਲਾਵਡੀ., 9 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.thਫਲੋਰ, ਈਸਟ ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਸੀ.ਏ., 1312312, ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਈਵੇਸੀ@hundeshgen.org 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ mannerੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ.

Und ਹੁੰਡੇਗੇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਐਲ.ਐਲ.ਸੀ. ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ. ਹਾਂਡੇਸ਼ਾਗੇਨ ਅਤੇ ਹੁੰਡੇਸ਼ਾਗੇਨ.ਆਰ.ਓ ਹੰਡੇਸ਼ਾਗੇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਐਲਐਲਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹਨ

ਕੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੰਡਰਾ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੋਸਟ